АКТУЕЛНО - 07. ФЕБРУАР 2017. РАТНЕ ДНЕВНИЦЕ

У ИМЕ НАРОДА

presudaОБЈАВЉУЈЕМО ДЕЛОВЕ ЈЕДНЕ ОД ПРЕСУДА  И  ДЕЛОВЕ  ОБРАЗЛОЖЕЊА  ВИШЕГ СУДА У ВРАЊУ КОЈИ ЈЕ  У СПОРУ  ЗА  ДИСКРИМИНАЦИЈУ ПРЕСУДИО У КОРИСТ РАТНИХ ВЕТЕРАНА

 
-    СУД УТВРЂУЈЕ  да је закључком Владе РС 05.бр.401-161/2008 ОД 17.01.2008.године којим су обезбеђана средства ради исплате новчане помоћи војним резервистима са пребивалиштем на територији седам неразвијених општина ( Куршумлија, Блаце, Бојник, Лебане, Житорађа, Дољевац и Прокупље) повређено начело једнакох права и обавеза чиме је извершена дискриминација на основу пребивалишта ратних војних резервиста на територији осталих општина које нису наведене и Закључку Владе РС, од 17.01.2008.године.

ИЗ ОБРАЗЛОЖЕЊА ПРЕСУДЕ : КАКО СУ 2008.ГОДИНЕ  ОБЕЗБЕЂЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

-    Дана 17.01.2008.године Влада РС је донала закључак у којем је прихваћена информација о потреби обезбеђивња средстава остварених у процесу приватизације за исплату помоћи неразвијеним општинама, да се део средстава остварених у поступку приватизације 2007.годиме у износу од 2.000.000.000,oo динара, пренесу у шест месечних рата, почев од јануара 2008.године, на посебне рачуне неразвијених општина Куршумлија, Блаце, Бојник, Лебане, Житорађа, Дољевац, и Прокупље, а право на добијање помоћи стиче сваки ратни војни резервиста из наведених општина који достваи правоснажну пресуду донету на основу одрицања од тужбеног захтева пред надлежним судовима против РС, а ради исплате накнаде као и писмену изјаву да нема даљих потраживања по овом основу према Републици Србији.
Влада је исплатила ратне дневнице неким општинама ( горе наведеним) чиме је извршена дискриминација ратних ветерана  са осталих подручија.

ИЗ ОБРАЗЛОЖЕЊА ПРЕСУДЕ: НА ШТА СЕ СУД ПОЗВАО

-    Европски суд за људска права у Стразбуру донео је пресуду број  171537 / 11 ОД 28.08.2012.године, у предмету ВУЧКОВИЋ и други против Републике Србије и нашао да је у конкретном случају дошло до повреде права, односно дискриминације по територијалном одредишту пребивања учесника у рату и наложило Влади РС да у року од 6 месеци, од дана правоснажности исплати ратне војне дневнице свима који на то имају право без било каквих даљих дискриминација.

-    Поред тога повереник за заштиту равноправности је дао своје мишљење број 802/2011 од 26.07.2011.године у коме даје препоруку Влади РС да омогући свим војним резервистима са пребивалиштем на територији свих других општина РС. остваривање права на новчану накнаду по основу закључка Владе од 17.01.2008.године, а на основу члана 83. Ст.1.тач.1.и чл.39.ст2. Закона о забрани дискримнације.
Држава никада није поступила по тим налозима.

ИЗ ЗАКЉУЧКА ПРЕСУДЕ

-    Све напред наведено указује да је у конкретном случају повређено начело забране дискриминације из члана 21 Устава РС и чл. 14 Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода по основу пребивалишта  тужилаца (ратних ветерана из 1999.године), стављањем истих у неповољнији положај од лица у идентичној ситуацији којима су исплаћене ратне дневнице, те је ова повреда код тужилаца (ветерана)  изазвала осћеј понижености, мање вредности и одсуство сигурности у погледу поступања државе према њима.
Висину те нематеријалне штете суд је утврдио по слободној оцени сагласнио критеријумима прописаним одредбом чл. 200  ЗОО.