ЗАПИСНИК

 ЗАПИСНИК

са састанка представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и представника протестног скупа бораца и ратних војних инвалида,  одржаног дана 28.06.2018.године

Састанку присуствују:

Представници Министарства:

1.    Зоран Ђорђевић, министар за рад , запошљавање, борачка и социјална питања,

2.  Негован Станковић, државни секретар за пензијско инвалидско осигурање и борачко   инвалидску заштиту,

4.    Небојша Никић, саветник у кабинету министра,

3.  Љубиша Величковић, начелник за нормативне и управно надзорне послове за борачко инвалидску заштиту,

5.  Милица Павићевић, самостални саветник у Сектору за нормативне и управно надзорне   послове за борачко инвалидску заштиту

Представници бораца и ратних војних инвалида:

1.  Жељко Васиљевић, представник Удружења ратних војних инвалида Србије свих ратова

2.   Миле Милошевић, представник Удружења српских ратних ветерана

3.   Дејан Милошевић, представник Удружења бораца Гвоздени пук Србије

Састанак је одржан у вези са захтевима бораца и ратних војних инвалида, изнетим на протестном скупу одржаном у Београду дана 28.06.2018.године.

На састанку су изнети  захтеви корисника борачко инвалидске заштите:

1. Постоји отворено кршење важећег закона из области борачко инвалидске заштите на штету корисника, посебно у вези примене члана 28. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, којим су прописани основ за утврђивање права и начин усклађивања права. Оваквим поступањем се врши реално умањење признатих права. Сем тога, актуелне измене и допуне Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца и Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица,  којима се мења основ за утврђивање износа права и начин усклађивања износа права, су неприхватљиве јер доводе до реалног умањења признатих права.

2. Примена Правилника о ортопедским помагалима војних инвалида је незадовољавајућа, јер се ортопедска помагала која користе војни инвалиди не реализују у складу са Законом и Правилником.

3. Не решавају се проблеми у вези коришћења станова изграђених из средстава Јапанске донације и средстава НИП-а, с обзиром да су многи станови неусељени или у њима неосновано станују они који нису у вези са борачко  инвалидском популацијом, не даје се могућност откупа тих станова и др.

4. Не постоје критеријуми за финансирање борачко инвалидских удружења, расподела средстава се реализује без одговарајућег правног основа, Правилник о финансирању борачко инвалидских удружења је суспендован, не постоје критеријуми за утврђивање репрезентативности удружења. Укинут је Савет Владе за питања ветерана, у чији састав су,

 

поред осталих, били и представници ресорних министарстава који су о проблемима констатованим на седницама Савета упознавали стручне службе у својим министарствима и одмах приступали њиховом разрешењу.

5. Велики је број бораца који немају здравствено осигурање, посебно оних којима је поседовање мале површине пољопривредног земљишта сметња за остваривање овог осигурања због неплаћања доприноса за здравствено осигурање.

6. Постоји потреба хитног доношења кодификованог закона из области борачко инвалидске заштите, којим ће ова област бити свеобухватно уређена. Неопходно је законски уредити и права бораца. У састав Радне групе за припрему овог Закона треба обавезно укључити и представнике борачко инвалидских удружења, а по утврђивању коначног текста закона спровести коректну јавну расправу.

7. Онемогућити да  лични подаци о борцима, односно корисницима борачко инвалидске заштите  буду доступни јавности.

Након дискусије, од стране представника министарства дати су следећи одговори по покренутим питањима:

1. Измена члана 28. Закона била је неопходна како би се укинула  кашњења у обрачуну и исплатама примања ,до којих би дошло због пролонгираног објављивања  статистичких података о износима зарада, који се од 1. јануара ове године објављују 55 дана по истеку месеца на који се подаци односе. По истеку године, марта 2019. године, Министарство ће  припадајућу разлику исплатити за претходну календарску годину.

2. До 1. септембра Министарство ће извршити измене и допуне Правилника о ортопедским помагалима војних инвалида, у складу са примедбама и сугестијама које су упућене Министарству.

3. У складу са налогом који је Председник Републике Александар Вучић  дао након састанка са групом ратних војних инвалида и породица палих бораца, биће извршена провера  свих станова изграђених из средстава Јапанске донације и средстава НИП-а. Анализа ће бити достављена Председнику Републике и свим надлежним министарствима како би се, у складу са могућностима, нашла најадекватнија решења.

4. На иницијативу министра надлежног за борачко инвалидску заштиту Зорана Ђорђевића  биће израђено Упутство о подели финансијских средстава за финансирање пројеката из области борачко инвалидске заштите. Упутство ће бити донето пре објављивања конкурса за финансирање пројеката.

5. С обзиром на измене и допуне Закона о здравственом осигурању, којима је својство борца прописано као самостални основ за остваривање права на здравствено осигурање, новим Законом из области борачко инвалидске заштите , уредиће се питање стицања својства борца, чиме ће борцима бити омогућено  остваривање права на  здравственог осигурања по овом основу.

6. У складу са налогом председника републике Александра Вучућа  до краја године биће донет  нови кодификовани Закон  којим ће се уредити борачко инвалидска заштита и заштита цивилних инвалида рата.

7. Новим Законом биће формирана  база података о корисницима као и  индетификациона картица корисника, која ће бити основ за индетификацију корисника и остваривање  права из ове и других области. Закон ће регулисати оштре санкције за повреду поверљивости података који ће бити обједињени у истоименој нази.

На састанку су постављена и питања која нису у надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, те се на иста на овом састанку нису могли дати одговори:

1. Није разрешено питање исплате ратних дневница војних резервиста ангажованих у рату у СРЈ 1999. године, односно питање накнаде штете због дискриминације других војних резервиста са територије Републике Србије у односу на војне резервисте седам неразвијених општина Топличког округа. Врховни Касациони суд  је донео више пресуда којима је потврдио оправданост наведених  потраживања ратних војних резервиста. Нерешавањем овог питања на прихватљив начин нанело је велику материјалну штету држави, јер су судски трошкови за више десетина хиљада поднетих тужби по овом основу далеко превазишли средства која су могла бити исплаћена овој категорији корисника на име наведене надокнаде.

2. Треба учинити посебан напор на побољшању односа државе и друштва према ратним ветеранима, ратним војним инвалидима, цивилним инвалидима рата, породицама палих бораца и осталим припадницима ове популације. У овом циљу донети скупштинску резолуцију о карактеру ратова од 1990. до 1999. године и статусу бораца - учесника ових ратова.

3. Омогућити борачко инвалидским удружењима и припадницима борачко инвалидске популације учешће у унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији и могућност изношења ставова о решењу статуса Српске покрајине.

У вези ових питања именовани су обавештени да ће информације које су овом прилоком   добијене у вези истих бити прослеђене надлежним органима.


МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

-Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и

борачко инвалидску заштиту-