О удружењу

Статут СРВ

 

У складу са одредбама „Службеног гласника РС" бр. 51/2009 од 14. 07. 2009. године )скупштина Српских ратних ветерана на седници одржаној у 18. март 2010. године у Београду, ускладила је:

 

 

 

С Т А Т У Т

 

СРПСКИХ РАТНИХ ВЕТЕРАНА

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Назив удружења: Српски ратни ветерани (у даљем тексту: СРВ).

 

Члан 2.

 

СРВ је удржење у који се добровољно удружују ратни ветерани, породице погинулих ветерана и ратни војни инвалиди. Удружење одлучује о захтеву за пријем у чланство у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Удружење СРВ је непрофитног и неполитичког карактера.

 

Члан 3.

 

Седиште СРВ је у Београду, улица Мишка Крањца број 2.

СРВ представља и заступа Председник Извршног одбора.

 

Члан 4.

 

Удружење СРВ делује на целој територији Републике Србије и има својство правног лица са правима и обавезама које произилазе из Устава, Закона и Статута СРВ.

Рад Удружења и његових органа је јаван, а јавност се обезбеђује организовањем конференција за новинаре, као и објављивањем брошура и других публикација којима се пропагира рад и циљеви Удружења, односно обезебеђује се надлежним државним органима и другим лицима у складу са законом могућност увида у стицање и располагање средствима СРВ.

 

Члан 5.

 

Удружење СРВ има печат, заводни печат и амблем.

Печат је округлог облика, пречника 3 cm.

Око печата, у унутрашњем прстену, уписан је пун назив: СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ.

У средини печата је амблем СРВ у облику штита са четири оцила око православног крста, преко кога се налази двоглави орао Немањића.

Заводни печат је правоугаоног облика и поред пуног назива Српски ратни ветерани, седишта и адресе, садржи место за заводни број и датум.

Дан Удружења СРВ је 28. јун и уједно слава удружења (Св. вмуч. Кнез Лазар и Св. српски муч.- Видовдан).

 

II ЦИЉЕВИ Удружења СРВ

 

Члан 7.

 

У остваривању својих циљева, Удружење у оквиру своје надлежности подстиче и координира рад и активности својих чланица на остваривању заједничких интереса, а у складу са Уставом, Законом и овим Статутом.

Основни циљеви СРВ су сагледавање проблема и залагање за пружање стручне помоћи ветеранима, ратним инвалидима, њиховим породицама, као и члановима породица погинулих ветерана окупљеним у СРВ, приликом остваривања права која им по закону припадају, кроз залагање за унапређење ресоцијализације ових лица како би се што брже укључили у нормалан друштвени живот.

 

Члан 7а.

 

Ради остваривања основног циља СРВ ће се нарочито залагати за:

- неговање и развијање патриотизма и слободарских амбиција као трајних вредности за сваког човека;

- утицање и указивање надлежним државним органима на могућности обезбеђења што боље правне и законске регулативе, којом се стварају повољнији услови за живот ветерана, ратних инвалида и породица палих бораца;

- залагање за унапређење услова за обезбеђење трајне материјалне сигурности чланова СРВ;

- залагање за остваривање могућности за веће пружање помоћи члановима СРВ, побољшање свакодневног живота (дајући предлоге за стипендирање талентованих и сиромашних чланова Удружења );

- остваривање међународне сарадње са организацијама сличне или исте програмске орјентације

- залагање за стварање услова који би омогућили обезбеђивање стипендија за децу ветерана и ратних инвалида, ветерана и погинулих у ратовима од 1990. године;

- остваривање сарадње са другим организацијама и удружењима која имају исте или сличне циљеве;

- обезбеђење правовременог, свестраног и објективног информисања чланица о свим питањима од непосредног интереса за положај СРВ, њихових породица и породица погинулих;

- развијање културних, едукативних и васпитних активности кроз оснивање разних секција у оквиру удружења;

- залагање за обезбеђивање ортопедских помагала преко донатора, за потребе чланова СРВ;

- обезбеђивање разних врста хуманитарне помоћи кроз сарадњу са хуманитарним организацијама и из других донација.

- чување успомена на погинуле и преминуле борце.

- подизање споменика и других обележја погинулим борцима.

- прикупљање, чување и обрада података о ратним догађајима.

 

III ЧЛАНСТВО

 

Члан 8.

 

Чланице СРВ са територије Србије, која прихватају и примењују овај Статут.

Удружење постаје чланица удружења СРВ даном доношења одлуке о прихватању захтева за пријем у чланство.

У оквиру удружења могу се организовати секције, интересна удружења и њихови координациони одбори – секције ратних јединица, добровољачких одреда, породице погинулих, ратни војни инвалиди и сл.

 

Члан 9.

 

У удружењу СРВ се обезбеђују једнака права, обавезе и одговорности чланица и чланова, која произилазе из њиховог добровољног удруживања и овог Статута. Права, обавезе и одговорности чланица су:

- да бирају своје представнике у органе удружења;

- да активно учествују у остваривању програмских циљева СРВ;

- да благовремено достављају извештаје о бројности чланства, о свом раду и активностима и друге извештаје када то удружење од њих затражи;

- да се придржавају одредаба овог Статута и одлука удружења;

Чланице имају и друга права и обавезе које проистичу из Закона и овог Статута.

 

Члан 10.

 

Чланство у удружењу СРВ престаје:

- иступањем;

- искључењем;

- престанком рада СРВ – чланице удружења.

 

Члан 11.

 

Одлуку о искључењу из чланства доноси Извршни одбор, у складу са Правилником о дисциплинској одговорности у Удружењу, којим се ближе регулишу разлози и поступак искључења.

Правилник из претходног става доноси Скупштина на предлог Извршног одбора.

О жалби на одлуку о искључењу одлучује Скупштина, чија је одлука коначна.

 

Члан 12.

 

Уколико чланство престане престанком рада чланице или њеним иступањем из Удружења, то се писаним документом констатује на првој наредној седници Извршног одбора удружења СРВ.

 

IV ОРГАНИЗОВАЊЕ

 

Члан 13.

 

Органи СРВ су:

1. Скупштина (скупштину чине изабрани представници у Удружењу)

2. Извршни одбор ( извршни одбор има 5 чланова )

3. Надзорни одбор ( надзорни одбор има 3 члана )

 

Члан 14.

 

СКУПШТИНА

Скупштина је највиши орган удружења СРВ, чине је изабрани представници у удружења.

Број представника у Скупштини удружења сразмеран је броју чланова удружења, с тим да свако удружење буде заступљено са најмање једним представником.

Удружења која броје више од сто чланова бирају по једног представника на сваких сто чланова, али највише пет.

 

Члан 15.

 

Скупштина:

- доноси Статут СРВ и утврђује његове евентуалне измене и допуне;

- доноси Пословник о свом раду;

- бира и разрешава чланове Извршног одбора и председника Извршног одбора;

- бира и разрешава председника и потпредседника Скупштине и чланове Надзорног одбора;

- разматра извештаје Извршног и Надзорног одбора;

- доноси Финансијски план и усваја завршни рачун;

- одлучује о удруживању, бира представнике у та удружења и у законом прописаном року о томе обавештава надлежни државни орган;

- одлучује о додели награда и признања;

- одлучује о молбама и жалбама на одлуке Извршног одбора;

- одлучује о престанку рада удружења СРВ;

- обавља и друге послове из своје надлежности, у складу са Статутом.

 

Члан 16.

 

Скупштину сазива председник Извршног одбора у сарадњи са председником Скупштине, а у његовом одсуству, са потпредседником Скупштине.

Одржава се једном годишње.

 

Члан 17.

 

Поред редовне, може се сазвати и ванредна Скупштина. Сазива се на образложен захтев најмање две трећине чланица Удружења.

Дневни ред Скупштине предлаже подносилац захтева.

На образложен захтев, председник Извршног одбора и председник Скупштине дужни су да сазову седницу најкасније у року од месец дана од подношења захтева.

Уколико он то не учини, ванредну Скупштину сазива подносилац захтева, који сноси одговорност за њену припрему и успешно заседање.

 

Члан 18.

 

ИЗВРШНИ ОДБОР – броји 5 ( пет ) чланова, изабраних из реда кандидата које предлажу чланице Удружења.

Извршни одбор управља имовином удружења СРВ.

Извршни одбор је највиши орган између две скупштине.

Извршни одбор:

- спроводи одлуке Скупштине

- припреме и организује заседања Скупштине

- прати, кординира и усмерава рад општинских и градских удружења СРВ.

- припрема предлоге Статута, Правилника о дисциплинској одговорности и других аката чији је доносилац Скупштина

- припреме годишњи план активности и финансијски план

- одлучује о захтеву за пријем у чланство

- одлучује о искључењу из СРВ чланица које не поштују одредбе овог Статута, које нису усагласиле своје статуте са Статутом Удружења, које своју делатност обављају противно Закону или својим деловањем штете угледу Удружења или његових органа и функционера

- формира у оквиру Удружења стручну службу за обављање активности које проистичу из програмских опредељења удружења СРВ, када се за то стекну услови

- доноси Правилник о свом раду

- бира секретара Извршног одбора

- закључује потребне Уговоре

- сарађује са државним органима, установама и организацијама заинтересованим за област заштите и унапређења положаја ратних ветерана и инвалида, као и њихових породица

- обавља и друге послове који су му Статутом и другим општим актима Скупштине стављени у делокруг рада.

Извршни одбор се састаје по потреби, а најмање два пута у току године.

Седницу сазива председник Извршног одбора.

Председник Извршног одбора представља и заступа удружење СРВ.

Извршни одбор доноси пуноважне одлуке ако за њих гласа већина од укупног броја свих чланова Извршног одбора.

 

Члан 19.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР – броји три члана

Надзорни одбор контролише финансијско – материјално пословање СРВ и законитост рада његових органа и тела и предлаже одговарајуће мере.

Одбор бира председника и потпредседника.

Органи и тела удружења СРВ обавезни су да поштују и доследно примењују ставове и закључке овог тела, везане за материјално – финансијско пословање.

Надзорни одбор доноси одлуке ако за њих гласају најмање 2 ( два ) члана.

 

V ОДЛУЧИВАЊЕ И ИЗБОРИ

 

Члан 20.

 

Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од половине њених чланова.

А одлуке су пуноважне ако за њих гласа проста већина присутних чланова.

Када Скупштина одлучује о статутарним променама, неопходна је сагласност двотрећинске већине присутних чланова.

 

Члан 21.

 

Избори у Удружењу СРВ спроводе се, по правилу, сваке четврте године.

Избори се, по правилу, врше јавно.

Одлуку о спровођењу избора доноси Извршни одбор.

Коначну листу кандидата које предлажу чланице утврђује и представља Извршни одбор на седници где је обавезно и присуство председника или потпредседника Скупштине, као и председника или секретара Извршног одбора.

 

Члан 22.

 

Мандат чланова свих органа Удружења СРВ и носилаца извршних функција је четири године, са могућношћу највише једног реизбора.

 

 

VI ФИНАНСИРАЊЕ

 

Члан 23.

 

Удружења СРВ стиче средства из буџета Републике Србије, донација, прилога појединаца и организација, од фондова и фондација, поклона, завештања, легата и чланарине.

 

Члан 24.

 

Средства Удружења утврђују се и распоређују годишњим финансијским планом.

Материјално – финансијско пословање и коришћење средстава Удружења утврђује се одговарајућим актима сагласно позитивним прописима и циљевима Удружења.

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 25.

 

Уколико се укаже потреба, када се стекну услови, Удружење СРВ може, у складу са одредбама Статута, формирати стручну службу.

Задатак службе је обављање стручних и административно техничких послова за потребе СРВ.

Начин формирања службе, број запослених, систематизација послова и задатака и друга питања ближе се регулишу актима и одлукама Извршног одбора, у складу са позитивним законским прописима.

 

Члан 26.

 

Целокупна имовина СРВ недељива је и њоме располаже Извршни одбор.

У случају престанка рада Удружења СРВ, имовина која преостане након измирења свих обавеза припада Црвеном крсту Србије.

Предлог о престанку рада Удружења СРВ доноси Извршни одбор, а мора бити усвојен на првој наредној Скупштини.

Скупштина се мора изјаснити двотрећинском већином гласова присутних чланова, да би одлука о престанку рада Удружења била пуноважна.

 

Члан 27.

 

Статут ступа на снагу даном усвајања а примењиваће се од дана уписа у регистар, код надлежног органа управе.

Чланице су дужне да усагласе своје статуте са овим Статутом у року од шест месеци од дана приступања Удружењу.

 

Председник Скупштине

Пањковић Предраг